ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri gereğince, aşağıdaki tabloda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin; 

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5.inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır. Araştırma Görevlisi kadroları için ise Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 5. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 • Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
   

MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6.ncı maddesinin 4.üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
 3. Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.)
 4. ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
 5. Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç)
 6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 7. Fotoğraf (2 adet).
 8. Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
 9. Tecrübe Belgeleri (İlana göre tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
 10. Askerlik Belgesi
 11. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:

 • İlk başvuruda ya da atanmaya hak kazandığında istenilen belgelerin Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması veya Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
 • İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
 • Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 • İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

İlan olunur

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü, Vergi Hukuku Anabilim Dalı (%30 İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Vergi Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı (%30 İngilizce)

Doçent

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.
Doktora çalışmasını Medeni Hukuk alanında tamamlamış olmak.
Doçentlik unvanını Medeni Hukuk bilim alanında almış olmak.
Medeni Hukuk alanında çalışmalar yapmış/yapıyor olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü (İngilizce)

Doçent veya Profesör

1

Klinik alanda pratik tecrübe sahibi olmak.
Başvurulacak unvanın şartlarını sağlamak

 

 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Profesör

1

Kombinatorik, kodlama kuramı, kriptoloji konularında araştırma ve yayınlar yapmış veya yapıyor olmak.
Doktora sonrası yurt dışı araştırma deneyimine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktora derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış olmak.
Veritabanı Sistemleri ve Dağıtık Veritabanları alanında çalışıyor olmak
Alanıyla ilgili yurtdışında sektör tecrübesi sahibi olmak.

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Bilgi Güvenliği ve Kriptografi alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.
Kriptografi alanında tanınmış uluslararası konferans ve dergilerde yayınlar yapmış olmak.
Yurtdışı doktora sonrası araştırmacı (postdoc) tecrübesine sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği (İngilizce 

Doçent

1

Makine Mühendisliği, Fizik veya Matematik lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak
İlgili alanda SCI / SCI-expanded endeksli yayınlar yapmış olmak.
Uçak, Uzay Bilimleri, İleri Mühendislik Matematiği, Fizik ve Enerji konularında tecrübeli olmak

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

 Anatomi alanında doktora derecesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Patoloji alanında doktora veya tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Temel Bilimler Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

2

Patoloji, Anatomi, Tıbbi Mikrobiyoloji veya Biyoloji alanında doktora/ tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Diş Hastalıkları ve Tedavisi anabilim dalında uzmanlık /doktora programını bitirmiş olmak.
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Periodontoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Periodontoloji anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü, Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

1

Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi anabilim dalında uzmanlık/doktora programını bitirmiş olmak.
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

3

Alanında uzmanlık/doktora derecesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokul

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında doktora ve uzmanlık belgesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokul

İlk ve Acil Yardım Programı

Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak
Genel Cerrahi veya Kalp ve Damar Cerrahisinde doktora / tıpta uzmanlık belgesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokul

Fizyoterapi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık alanını Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı alanında almış olmak.
Alanında bilimsel yayın yapmış olmak
Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak

Meslek Yüksekokul

Fizyoterapi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık alanını Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı alanında almış olmak.
Alanında bilimsel yayın yapmış olmak
Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

Meslek Yüksekokul

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Radyoloji, Nükleer Tıp veya Fizik alanında doktora/ uzmanlık derecesine sahip olmak.
Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme, Biyofizik veya Nükleer Tıp alanında belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak

 

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Kadro

Özel Koşullar

Sınav Tarihleri

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü, İnşaat Teknolojisi Programı

Öğretim Görevlisi

1

Lisansını, Yüksek Lisansını ve Doktorasını İnşaat Mühendisliği veya İç Mimarlık bölümlerinden birinde yapmış olmak
Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyime sahip olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi: 28.02.2020

 Giriş Sınavı Tarihi: 03.03.2020

Sınav Sonuç

Açıklama Tarihi: 06.03.2020

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

Mimarlık lisans mezunu olmak.

Mimarlık tarihi alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Ön Değerlendirme Tarihi: 28.02.2020

 Giriş Sınavı Tarihi: 03.03.2020

Sınav Sonuç

Açıklama Tarihi: 06.03.2020

 

 

İlan Başlama: 10.02.2020

İlan Bitiş: 25.02.2020