Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerimiz ve           

           Mezunlarımız,

Uluslararası alanda meydana gelen hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri, küreselleşme temayülleri, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, özellikle bürokratik yapı ve yönetim anlayışında köklü değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Birçok ülkede ve ülkemizde de bu ihtiyaç doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. Stratejik planlama, yeni kamu mali yönetiminin temel araçlarından biri haline gelmiştir.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile: Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme konuları düzenlenmiş, kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesine ve bütçe sürecinde etkinliğin arttırılmasına çalışılmıştır. Bu kanun ile kamu kurumlarının politika oluşturma kapasitelerinin güçlendirilmesi, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi bakımından “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir.

    Bilim, teknoloji ve iletişim, içinde bulunduğumuz çağı tanımlayan temel  kavramlardır. Bu kavramlar dünyanın sürekli değişim içerisinde olduğunun işaretidir. Değişimin yönetilmesi ise bilgi birikiminin sağlıklı ve güvenilir olmasına bağlıdır. Ve bu süreci sağlıklı yönetebilmenin en önemli araçlarından biri de amaç, hedef ve faaliyetlerin tanımlandığı ve taahhüt altına alındığı stratejik planlardır. Bununla birlikte, küreselleşme süreci; yeniliklerin ve teknolojilerin hızla değişmesi, toplumsal yapı ve ilişkilerin giderek daha karmaşık hale gelmesi, kurum ve kuruluşların etkinliğinin yükseltilmesi bakımından bu planları daha da önemli hale getirmektedir.

Stratejik Planın hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayışla; öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz, dış paydaşlarımız sürece aktif olarak katılmış, tüm birimlerimizin görüş ve önerileri plan sürecine dahil edilmiştir.

Yoğun görüşme ve tartışmalarla yürütülen sürecin sonunda ABÜ 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı, Senato Kurulu’nun 27/04/2018 tarihli toplantısında ve 06 sayılı senato kararının 5. Maddesinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı, nitelikli ve gayretli akademik ve idari kadrosu ile bilgi birikimini tecrübeye dönüştürme sürecinde olan üniversitemizin vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik bir yol haritası niteliğindedir. Bu süreçte bizlere yol gösterecek olan değerlerimiz ve üstlendiğimiz misyon en önemli motivasyon kaynağımızı oluşturacaktır. Stratejik hedeflere yönelik faaliyetlerin gözlenmesi ve çıktıların raporlanarak izlenmesi, öğrencisi, idari ve akademik kadrosu ile her gün daha fazla oranda değer üreten bir eğitim ve bilim kurumuna kavuşmak bizlerin en büyük umudu ve beklentisidir.

İş ve piyasa dünyasının aktörleri de dahil olmak üzere toplumdaki farklı güç odakları arasındaki karmaşık ilişkiler yeni şekiller alırken dünyada araştırma, girişimcilik, inovasyon ve teknoloji öncelikleri yeniden tanımlanmaktadır. Bizler de bu yönde gerçekleştirmekte olduğumuz bilimsel, sosyal çalışma ve etkinliklerimizle refah düzeyi daha da yükseltilmiş bir gelecek için öğrencilerimize faydalı olmaya çalışmaktayız. Kamu hizmeti sunan bir vakıf üniversitesi olarak, yerel ve ulusal düzeyde farklı toplumsal katmanların, farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknolojiler, projeler ve bilimsel eserler üretmek için bütün imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Stratejik hedeflere yönelik faaliyetlerin gözlenmesi ve çıktıların raporlanarak izlenmesi; öğrencisi, idari ve akademik kadrosu ile her gün daha fazla oranda değer üreten bir eğitim ve bilim kurumuna kavuşmak, bizlerin en büyük umudu ve beklentisidir. Bu belgede altı çizilen amaç ve hedeflerin hayata geçmesi konusunda da, yine hepimizin gerekli özeni ve çalışma azmini göstermesi en büyük dileğimizdir.

Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize ve ayrıca dış paydaş olarak plana katkı sağlayan diğer kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum.

Saygılarımla...

Prof. Dr. İsmail YÜKSEK

Rektör 


STRATEJİK PLAN için tıklayınız

Performans göstergeleri için tıklayınız.